Vlerësimi i nxënësve në klasat 1-3, bazuar në udhëzimet përkatëse

Vlerësimi i nxënësve, bazuar në udhëzimet përkatëse. Qëllimi kryesor i vlerësimit të nxënësit është të mbështesë të nxënit dhe përparimin e nxënësit…

Qëllimi i vlerësimit të nxënësit:

  • Qëllimi kryesor i vlerësimit të nxënësit është të mbështesë të nxënit dhe përparimin e nxënësit.
  • Ky qëllim përmbushet nga kombinimi i vlerësimit për të nxënë dhe i vlerësimit të të nxënit.
  • Mbështetet në Kornizën e vlerësimit të nxënësit në arsimin parauniversitar.

Vlerësimi për të nxënë i nxënësit kryhet nëpërmjet:

a. Vlersimit të vazhduar

b. Vlerësimit me test/detyrë përmbledhëse

c. Vlerësimit të portofolit të nxënësit.

Vlerësimi për të nxënë i nxënësit kryhet nëpërmjet:

Vlerësimit periodik

Vlerësimit të vazhduar

Vlerësimi i nxënësve në klasën I-III për arritjen e kompetencave të fushave të të nxënit kryhet me përshkrim në periudha periodike tremujore. Ai realizohet me 5 shkallë vlerësimi:

Niveli 1: Arritje të pakënaqshme

Niveli 2: Arritje që kanë nevojë për përmirësim

Niveli 3: Arritje të kënaqshme

Niveli 4: Arritje shumë të kënaqshme

Niveli 5: Arritje të shkëlqyera.

Vlerësimi përfundimtar kryhet sipas ndarjes:

Vlerësimi i vazhduar përbën 45% të vlerësimit. Ky vlerësim mbështet në përgatitjen e nxënësit dhe detyrat që ai bën në shtëpi 15%, si dhe në punët e detyrat me shkrim që kryen nxënësi në klasë dhe përgjigjet që ai jep me gojë 30%

Vlerësim i punimeve dhe i produkteve përbën 25% të vlerësimit përfundimtar dhe vlerëson punën e pavarur, bashkëpunimin me nxënësit e tjerë, pjesmarrjen në projekte dhe veprimtari të tjera që zhvillohen në klasë, si dhe nismat e tij individuale.

Vlerësimi i rezultateve në testime dhe në detyra, kontrolli përbën 30% të vlerësimit përfundimtar.

Në fund të vitit, pas përfundimit të vlerësimit të tretë përshkrues, mësuesi përmbledh përparimin vjetor. Vlerësimi përfundimtar i nxënësit për secilën lëndë, bëhet në fund të vitit shkollor. 

IZHA

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Fëmijët dhe çrregullimet e të nxënit

Next Article

Strategjitë për Esetë Argumentuese

Related Posts