Udhëzuesit lëndor të lëndëve për arsimin e mesëm të ulët

Udhëzuesi lëndor i lëndëve për arsimin e mesëm të ulët trajton të gjitha aspektet e kurrikulës që nga planifikimi i kurrikulës, metoda të mësimdhënies, të nxënit e nxënësve, vlerësimin e të nxënit në kontekstin e zhvillimit të kompetencave gjatë zbatimit të programeve të historisë, klasa 6-9. Në këtë udhëzues janë kombinuar materiale për zbatim e kurrikulës me kompetenca nga eksperienca dhe praktikat më të mira të mësuesve në shkollë.

Udhëzuesi për zhvillimin e lëndëve, në arsimin e mesëm të ulët është produkt i konsultimeve dhe i diskutimeve me mësues dhe me specialistë të kësaj lënde në këtë cikël shkollimi.

Në të do të gjeni:

 • Rëndësinë e secilës lëndë në arsimin e mesëm të ulët;
 • Synimet e mësimdhënies dhe të nxënit në lëndën të ndryshme;
 • Risitë e lëndëve;
 • Modele të zhvillimit të kompetencave kyçe nëpërmjet kompetencave të lëndës;
 • Integrimin e lëndës;
 • Metodologjitë për zhvillimin e lëndës;
 • Modele të planifikimit ditor;
 • Lloje të planifikimit vjetor;
 • Planifikim sipas periudhave;
 • Mënyrë e detajuar si të realizoni vlerësimin e nxënësve;
 • Si realizohet vlerësimi i vazhduar (për të nxënë);
 • Si realizohet vlerësimi i të nxënit (testi përmbledhës);
 • Si realizohet vlerësimi i portofolit lëndor;
 • Si realizohet vlerësimi periodik dhe ai përfundimtar;
 • Ç’janë nivelet e arritjeve?;
 • Vetëvlerësimi dhe vlerësimi i nxënësit nga nxënësi;
 • Kriteret e hartimit dhe vlerësimit të testit;
 • Parimet e hartimit të testeve nga mësuesit;
 • Llojet e pyetjeve që gjenden në teste (raste konkrete);
 • Modele testi;
 • Projektet kurrikulare;

Çdo informacion i domosdoshëm për mësuesit e arsimit të mesëm të ulët,  i gjejnë në këto matëriale, mbi  këto lëndë: Histori, Matematikë, Gjuhë Shqipe, Fizikë, Gjuhë e huaj, Kimi, Biologji, Edukim fizik, Geografi dhe Art Pamor.

IZHA

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Bashkëbisedimi i ministrit Bytyqi me nxënësit e shkollës Xhevdet Doda, Prishtinë

Next Article

Fëmijët me aftësi ndryshe, Lorela Garuli: Të forcohet roli i psikologut në çerdhe dhe kopshte.

Related Posts