Përfshirja e prindërve në jetën e shkollës

“Përmes komunikimit dhe bashkëpunimit të hapur, prindërit dhe mësuesit krijojnë mundësi të rëndësishme për nxënësit për të zhvilluar aftësitë shoqërore, emocionale dhe akademike që i shoqërojnë gjatë gjithë jetës”-nga artikulli i mësueses Rajmonda Mollaymeri.

Përfshirja e prindërve është mjaft e rëndësishme në procesin e të mësuarit të fëmijëve, në mendimin e tyre për shkollën dhe në aspiratat e tyre. Fëmijët janë nxënës më të suksesshëm përgjatë gjithë shkollës nëse prindërit e tyre përfshihen në shkollë dhe inkurajojnë të mësuarit në shtëpi, pavarësisht nga niveli arsimor apo shoqëror i tyre.

Përfshirja e prindërve në shkollë: Kjo mund të përfshijë përfshirjen aktive të prindërve ose pjesëmarrjen në aktivitetet e organizuara nga shkolla, përfshirë pjesëmarrjen në takime prindër-mësues, pjesëmarrje në aktivitete shkollore (vullnetarizëm), ose komunikim të rregullt me mësuesit.

Gjithashtu programet e bashkëpunimit dhe partneritetit shkollë-familje-komunitet dhe praktikat e mësuesve në lidhje me përfshirjen e prindërve kanë efekte mjaft pozitive në aftësitë e prindërve për t’i ndihmuar fëmijët e tyre përgjatë viteve të shkollës: në vlerësimin e prindërve për aftësitë e mësuesve dhe cilësinë e mësimdhënies: në opinionin e mësuesve për mundësitë e prindërve për të ndihmuar fëmijët e tyre me detyrat e shkollës në shtëpi dhe në mendimin e nxënësve për shkollën.

Partneriteti shkollë-familje-komunitet përmirëson programet shkollore dhe klimën në shkollë, ofron shërbime dhe mbështetje për familjet, rrit aftësitë e prindërve dhe rolin drejtues të tyre, krijon lidhje midis prindërve në shkollë dhe komunitet dhe ndihmon  mësuesit  në  punën e tyre. 

Kur mësuesit e bëjnë përfshirjen e prindërve pjesë të praktikave të përditshme të mësimdhënies, prindërit rrisin bashkëveprimin me fëmijët e tyre në shtëpi, kanë ndjesi më pozitive për aftësitë e tyre për t’i ndihmuar fëmijët e tyre, kanë vlerësim më të lartë për mësuesit në përgjithësi dhe nxënësit përmirësojnë qëndrimin dhe arritjet e tyre.

Ka një lidhje domethënëse ndërmjet rezultateve të fëmijës në shkollë dhe faktit nëse prindërit e tyre janë të përfshirë ose jo në jetën e shkollës. Prindërit që përfshihen në jetën e shkollës kanë shpresa dhe aspirata më të larta për arsimimin e fëmijëve të tyre dhe presin që fëmija të arsimohet. Bashkëpunimi prind-shkollë është gjithashtu një tregues i cilësisë së punës së shkollës dhe mësuesit. Në një marrëdhënie me cilësi të lartë midis prindërve dhe shkollës, bashkëpunimi shihet në shoqërizimin dhe respektimin e dallimeve kulturore midis familjeve, dhe për këtë arsye ofron perspektiva të ndryshme për krijimin e kulturës pozitive të shkollës. 

Pse përfshirja e prindërve është e rëndësishme: 

Përfshirja dhe angazhimi i prindërve në  shkollë ka rëndësi tani më shumë se kurrë sepse është në rënie . Prindërit tani preferojnë metoda të komunikimit në distancë, si portalet në internet, dhe ata kanë më pak mundësi të marrin pjesë në  takimet prindër-mësues ose aktivitete shkollore.   Ndërsa mjetet digjitale mund të ndihmojnë familjet të qëndrojnë të informuara,  nxënësit humbasin kur prindërit nuk ofrojnë kohën dhe mbështetjen e tyre. 

Kur prindërit dhe mësuesit punojnë së bashku për të krijuar një  klimë pozitive, efekti tek nxënësit e tyre është i thellë. Nxënësit me prindër të angazhuar nuk kanë vetëm rezultate të larta në mësime: rritet pjesëmarrja e tyre, vetëvlerësimi dhe bashkëpunimi. Marrëdhëniet prind-mësues janë më shumë se një përfitim opsional në klasë. Ato janë kryesore për të ndihmuar nxënësit  në një nivel personal dhe në klasë të arrijnë potencialin e tyre akademik.  

Për prindërit

Mënyrat  për t’u përfshirë në edukimin e fëmijës tuaj.

1-Merrni pjesë në takimet që zhvillohen  në shkollë ose ngjarje të tjera orientuese. 

Njihuni me mësuesit e  fëmijës tuaj në fillim të vitit shkollor. Këto  takime  janë gjithashtu një mënyrë e shkëlqyeshme për të takuar  prindër dhe  familje të tjera. Pjesëmarrja  në  takime  prindër-mësues gjatë gjithë vitit siguron që të jeni të informuar.

2-Pyesni mësuesit e fëmijës tuaj se si do të donin të komunikonin. 

Për secilin mësues, zbuloni nëse  takimet, telefonatat, ose emailet janë mënyra më e mirë për të qenë të  informuar  në përparimin dhe komunikimin nëse shfaqet një problem.  Shprehni  dëshirën tuaj për të qenë sa më afër shkollës dhe bashkëpunues.

3-Ndihmoni në menaxhimin e procesit të detyrave të shtëpisë.

 Lëreni  fëmijën  tuaj të kuptojë që ju mendoni se arsimi është i rëndësishëm dhe se detyrat e shtëpisë  janë një përparësi. Lini mënjanë një vend të veçantë për të studiuar dhe caktoni një kohë të rregullt për detyrat e shtëpisë. Ndihmoni fëmijën tuaj të qëndrojë i organizuar, të pyesë për detyrat e përditshme dhe të monitorojë punën e tij. Mos harroni gjithmonë të vini re dhe të motivoni përpjekjen.

4-Merrni pjesë në ngjarjet e shkollës. 

Shkoni në lojëra dhe  aktivitete, ekspozita   dhe ngjarje shpërblyese në të cilat fëmija i juaj është dhe nuk është i përfshirë. Përfshirja juaj në ngjarje të gjera në shkollë, edhe kur fëmija juaj   nuk është i përfshirë drejtpërdrejt, ndihmon në krijimin e një komuniteti në përgjithësi. Do të takoni anëtarët e tjerë të komunitetit të shkollës dhe do të tregoni mbështetjen tuaj për  gjithë fëmijët.

5-Merrni pjesë në takimet  me prindër. 

Në shumicën e shkollave, prindërit takohen rregullisht për të diskutuar çështjet e shkollës. Bashkohuni  në takimet  me prindër  për të punuar me familje të tjera për të përmirësuar ecurinë e shkollës. Nëse nuk mund të merrni pjesë në takime personalisht, kërkoni të bashkoheni në takime virtualisht ose kërkoni që  të informoheni në lidhje me këto takime.  

6-Vullnetarë në shkollë. 

Shkollat shpesh i lejojnë vullnetarët të  japin kontributin e tyre, të ndihmojnë në shkollë ose të drejtojnë një ngjarje shkollore. Nëse orari juaj i punës nuk ju lejon të bëheni vullnetarë në ndërtesën e shkollës, ka mënyra të tjera për të ofruar kohën tuaj.  Jini në kërkim të mundësive vullnetare dhe ndani aftësitë tuaja të veçanta!

7-Inkurajoni mësimin aktiv. 

Fëmijët duhet të inkurajohen të bëjnë dhe t’u përgjigjen pyetjeve, të zgjidhin problemet dhe të eksplorojnë interesat e tyre. Bëni biseda të shpeshta për atë që po mësojnë dhe jini të përgatitur për të bërë pyetje. Kur inkurajoni këtë lloj të mësuari në shtëpi, pjesëmarrja dhe interesi i fëmijës tuaj në shkollë mund të rritet.

Angazhimi i Prindërve dhe Suksesi i Nxënësit

Fëmijët me prindër  bashkëpunues kanë më shumë mundësi të:

Të kenë rezultate më të larta në mësime.

 Zhvillojnë vetëbesim dhe motivim në klasë . 

Të ketë aftësi më të mira shoqërore dhe sjellje pozitive në klasë.

Nxënësit nuk janë të vetmit që përfitojnë nga angazhimi familjar: prindërit dhe mësuesit përfitojnë gjithashtu. Mësuesit mund të përgatisin prindërit për të ndihmuar me detyrat e shtëpisë ose konceptet  akademike. Dhe prindërit e angazhuar priren të mendojnë shumë për mësuesit, gjë që përmirëson moralin e mësuesit. Njohja më shumë për jetën familjare të një nxënësi  mund të ndihmojë mësuesit të përgatisin mësime që i përshtaten më mirë nevojave të nxënësve ose të ndërveprojnë në mënyrë më efikase me familjet. Dhe për shkak se nxënësit marrin më shumë mbështetje, klasat me prindërit e angazhuar performojnë më mirë në tërësi.   Kur prindërit dhe mësuesit bashkohen, të gjithë fitojnë!

Asnjëherë nuk është vonë për të ndërtuar themelet për komunikimin prindër-mësues në shkolla. Por sa më shpejt të jetë e mundur, aq më të pajisur do të jenë nxënësit  tuaj për të arritur potencialin e tyre akademik.

Disa  strategji të angazhimit të prindërve për ta transformuar përfshirjen në partneritet me prindërit: 

  1. Jepuni prindërve informacionin tuaj të kontaktit dhe njihuni me ta në fillim të vitit shkollor. Në atë mënyrë, kur ata kanë pyetje,apo kërkojnë informacion  ata do të  dinë ku të drejtohen.
  2. Ofroni mundësi që prindërit të lidhen me shkollën. Prindër vullnetarë, aktivitetet në klasë ose komitetet prindër-mësues janë të gjitha mundësi të shkëlqyera angazhimi. 
  3. Ndani qëllimet ose pritjet tuaja në klasë hapur me prindërit dhe kërkoni që ata të bëjnë të njëjtën gjë.
  4. Lidhuni me prindërit sa më shumë që të jetë e mundur. Përdorni  mënyra nga më të ndryshmet  ose aplikacione për t’i mbajtur prindërit të informuar në ngjarjet e ardhshme të klasës.
  5. Adresoni sfidat e zakonshme që pengojnë angazhimin e prindërve, si caktimi i konflikteve ose një atmosferë  jo e këndshme.

Mësuesit që përqendrohen në angazhimin e prindërve shpesh shohin një ndryshim të thellë në klasat e tyre. Sa më shumë prindër të përfshihen në edukimin e fëmijëve të tyre, aq më të mirë bëhen motivimi, sjellja dhe  rezultatet e të gjithë klasës së tyre.

Duke ecur përpara

Përfshirja e prindërve  është një mënyrë e shkëlqyeshme për të krijuar marrëdhënie me mësuesit dhe stafin, për të takuar familje të tjera   dhe për të ndihmuar komunitetin shkollor të rritet për të përmbushur  nevojat e nxënësve. Krijimi i partneriteteve efektive shkollë -komunitet kërkon kohë, angazhim, vullnet dhe besim.   Përfshirja e komunitetit në shkolla vazhdimisht shihet si çelësi për ndërtimin e shkollave me arritje të larta.   

“Përmes komunikimit dhe bashkëpunimit të hapur, prindërit dhe mësuesit krijojnë mundësi të rëndësishme për  nxënësit  për të zhvilluar aftësitë shoqërore, emocionale dhe akademike që i shoqërojnë  gjatë  gjithë jetës”.

Rajmonda Mollaymeri

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Shkolla e Drejtorëve, Kamberi: Një mundësi e re për zhvillimin e aftësive në drejtimin cilësor të shkollës

Next Article

Udhëzimi për vitin e ri shkollor 2021-2022 në sistemin parauniversitar

Related Posts