Orë model, qytetari X

Ditari në lëndën e qytetarisë X, botimet Albas, është hartuar nga autorja e tekstit Eljana Brahja, e cila është bazuar në udhëzimet e IZHA për nismën “Tri lëndë në gjashtë orë”.

Fusha: Shoqëria dhe Mjedisi

Lënda: Qytetari

Shkalla: 5

Klasa: 10

Tematika: Mjedisi

Situata e të nxënit:

1. Rreziku më i madh për Tokën jemi vetë ne!

2. Popullata dhe përdorimi i burimeve të shterueshme të planetit po rriten me shpejtësi, ashtu si dhe aftësia jonë teknike për ta ndryshuar mjedisin për mirë apo për keq.

Tema mësimore: 

1. Ruajtja dhe zhvillimi i mjedisit

2. Kontradiktat e zhvillimit

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës sipas temës mësimore: 

Nxënësi/-ja: 

-Shpreh mendimin për rëndësinë që ka ruajtja e mjedisit.

-Analizon përpjekjet për përdorim racional të burimeve.

-Diskuton në grup për kontradiktat e zhvillimit.

-Demonstron strategji për sensibilizimin e shoqërisë në drejtim të zhvillimit të qëndrueshëm.

Fjalë kyç:

– edukim mjedisor

– përgjegjësi individuale

– roli i shkencës

– zhvillim i qëndrueshëm

Burimet: Teksti mësimor (fizik), teksti digjital, interneti

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: Gjeografia, Historia, Shkencë toke,  Kimia.

Organizimi i orës së mësimit, 90’

Hapi 1. Përvijim i të menduarit (15’)

Mësuesja organizon klasën në dy grupe pune. Nxënësve u kërkohet të reflektojnë për pak minuta rreth situatave (shprehjeve) 1 dhe 2. Njohuritë e tyre të deri më tanishme i diskutojnë sëbashku me mësuesin.

Grupi 1- reflektojnë rreth situatës 1

Grupi 2- reflektojnë rreth situatës 2

Hapi 2. Harta e koncepteve; Marrëdhëniet Pyetje-Përgjigje (25’) + (5’) Përmbledhje njohurish

Mësuesi/ja krijon në tabelë hartën e koncepteve dhe ndërton njohuritë e reja nëpërmjet metodës së Marrëdhënieve Pyetje – Përgjigje. (25’)

– Si mund ta mbrojmë planetin tonë?

– Përgjegjësi e kujt është ruajtja e mjedisit?

– Si ndihmon procesi i 3 R-venë reduktimin e mbeturinave?

– Cili është roli i shkencës në ruajtjen e planetit?

– Zhvillimi i teknologjisë përveç përparësive shkakton edhe ndotje. Çfarë sugjeron shkenca për të ulur nivelin e ndotjes?

– Çfarë detyrash shtrohen para shoqërisë dhe shtetit për të siguruar zhvillimin e qëndrueshëm?

Në fund të shpjegimit të njohurive të reja mësuesi/ja bën një përmbledhje të njohurive të dhëna. (5’)

5 minuta pushim për rimarrjen e energjive për orën në vazhdim

Hapi 3. Rrjeti i diskutimit (20’)

Mësuesi/ja organizon klasën në dy grupe ekspertësh  të cilët diskutojnë rreth çështjeve:

– Ekspertët 1- cilat do të ishin përpjekjet tuaja për një përdorim sa më racional të burimeve?

– Ekspertët 2- çfarë do të propozonit ju për reduktimin e kontradiktave të zhvillimit në vendin tonë?

Hapi 4. (15’)

Diskutim i materialeve në tekstin digjital. Punim i detyrave të tekstit mësimor.

Vlerësimi (5’)

Vlerësimi sipas niveleve N1, N2, N3, N4. 

Detyrat dhe puna e pavarur (5’)

Detyra e shtëpisë: Reflektoni në mënyrë kritike Fq. 71

Suksese mësueseve në nismën “Tri lëndë në gjashtë orë”!

Eljana Brahja

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

“ Të jesh mësues një orë”

Next Article

Orë model, gjuha shqipe VIII

Related Posts