Model testi, lënda Biologji

Mësuesi Bledi Lipo ka përgatitur një model testi për nxënësit të cilët do t’i nënshtrohen provimeve të Maturës Shtetërore.

Model Testi Biologji Matura 2019

Emri ____________________________

1 – Monomeret e Acideve nukleike janë:                                                                                   

a) Mbetjet fosforike b) Riboza c) Bazat e azotuara d) Nukleotidet

1 pikë

2 – Sasia me e vogel e ATP gjatë metabolizmit prodhohet gjatë:                                              

a) fosforilimit në nivel substrati b) fazës në dritë të fotosintezës

c) Transportit të elektroneve në mitokondri d) fosforilimit kimiosmotik.

1 pikë

3 – Bërthama vegjetative shërben për të:                                                                                     

a) formuar frutin b) pllenuar qelizën vezë c) formuar gypin pjalmor d) formuar endospermën

1 pikë

4 – Qeliza seksuale femërore e njeriut përmban kromozomet:                                                       

a) X b) XX c) X ose Y d) Y

1 pikë

5 – Sistemi parasimpatik është pjesë përbërse e:                                                                       

a) sistemit nervor somatik b) sistemit nervor autonom

c) shtyllës së trurit d) hipotalamusit

1 pikë

6 – Në një zinxhir ushqimor, bimët bëjnë pjesë te:                                                                          

a) konsumatorët e rendit të parë b) konsumatorët e rendit të dytë c) dekompozuesit d) prodhuesit

1 pikë

7 – Talamusi është pjesë e:                                                                                                                 

a) Trurit të madh b) trurit të vogël c) Trurit të ndërmjetëm d) trurit të mesëm

1 pikë

8 – Hormoni progesteron sekretohet nga:                                                                                           

a) Trupi calloz b) Trupi i verdhë

c) Truri i ndërmjetëm përmes Hipotalamus-hipofizës d) Vezorja

1 pikë

9 – Djegia e lendës organike bëhet në:                                                                                                  

a) Ribozome b) Kloroplaste c) Bërthamëza d) Mitokondri

1 pikë

10 – Te gjallesat shumë qelizore përqëndrimi i lëngut indor, që lag të gjitha qelizat e trupit mbahet në

parametra konstant.

a) Çfarë do të ndodhë me qelizat e trupit në qoftë se rritet përqëndrimi i lëngut indor?

1 pikë                     

b) Pse një rruazë gjaku e zhytur në një tretësirë të holluar çahet, kurse ameba mbijeton në këtë

mjedis? 

2 pikë                                                                                                                                               

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

11 – Sistemi i qarkullimit të gjakut:

a) Përshkruani qarkullimin e njëfishtë te peshqit.                                                                               

b) Përshkruani qarkullimin e dyfishtë te njeriu.                                                                                   

c) Tregoni dallimin midis sistemit të hapur dhe sistemit të mbyllur të qarkullimit të gjakut. 

3 pikë                

12 – Një qelizë në fund të mejozës ka 5 kromozome. Paraqisni skematikisht fazat e mëposhtme të kësaj mejoze, duke përcaktuar numrin përkatëstë kromozomeve në:

a) metafazën e parë b) anafazën e dytë c) telofazën e parë 

3 pikë                                                              

13 – Një proteinë e kapeshën molekulare 33000 g/mol. Masa molare mesatare e një aminoacidi

është 110g/mol. Sa nukleotide përmban vargu i ADN-së, përgjegjës për sintezën e kësaj

proteine, duke ditur se 20% të tij e përbëjnë intronet?   

2 pikë                                                                     

14 – Tregoni rolin e CO2 në qarkullimin e gazeve në inde dhe në hojëza.                                         

Shpjegoni efektin Bohr tek krimbat e detit.                                                                                         

Si arrijnë qelizat tona të imunitetit të njohin qelizat e trupit nga lëndët e huaja që hyjnë në trupin tonë?

5 pikë

15 – Insulina është një proteinë që shërben si hormon për uljen e sasisë së sheqerit në gjak. Kur e marrim nga goja ajo nuk e luan këtë rol, ndërsa kur e injektojmë në gjak ajo e ul sasinë e sheqerit, si e shpjegoni këtë fakt? 

2 pikë                                                                                                                                           

16 – Ku dallon llojformimi simpatrik nga ai alopatrik? 

2 pikë                                                                           

17 – Një gjallesë me gjenotipin AaBb ka këtë hartë gjenike A_____b. Largësia midis gjeneve A

dhe b është 22 njësi krosingoveri.

a) Përcaktoni tipet e gametëve që formon ky individ.                                                                         

b) Përcaktoni shpeshtinë për secilin tip të gametëve.

3 pikë                                                                     

18 – Cila është frekuenca e heterozigotëve në një popullatë me kryqëzime rastësore në të cilën

frekuenca e gjithë fenotipave dominantë është 0,19?                                                                       

b) Një burre fenotipikisht normal martohet me një grua fenotipikisht normale. Ata kanë 4 femijë, 2 djem dhe 2 vajza. U vu re se djemtë e lindur shfaqnin sëmundje ndërsa vajzat jo.

4 pikë

Tregoni ç’lloj trashëgimie është kjo? Arsyetoni përgjigjen.

Sa është mundësia që fëmija tjetër të jetë djalë dhe i prekur?   

3 pikë                                                        

19 – Analizoni si përhapet impulsi nervor përgjatë aksonit duke treguar rolin e joneve Na/K.

Dhe nga neuroi në neuron përmes sinapsit. 

3 pikë                                                                                   

20 – Tregoni 3 shembuj homeostaze që hasim tek trupi i njeriut duke shpjeguar mekanizmin homeostatik.

3 pikë

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Ruaje fjalën për të fundit

Next Article

Foli mendjes edhe atëherë kur të dridhet zëri, reflekto dhe mos u ndjej asnjëherë vetëm!

Related Posts