Model për vlerësimin e esesë

Ju paraqesim një shembull konkret se si ju mund të vlerësoni nxënësit pasi ju keni caktuar si detyrë hartimin e një eseje. Në këtë mënyrë edhe nxënësi ka mundësi të kuptojë gabimet dhe t’i korrigjojë.

1. Gabimet në strukturën e esesë ose të teksteve të tjera.

2. Plotësia:

 • a) mungojnë teknikat e shkrimit të tekstit;
 • b) të shtohen të dhëna që mungojnë;
 • c) koncepte të panevojshme;
 • d) mendime të përsëritura;
 • e) ide të gabuara;
 • f) nuk i përmbahet temës etj.

3. Stili dhe origjinaliteti:

 • a) nuk ka koncepte, fryt të përpunimit personal;
 • b) mendime pa vlerë etj.

4. Koherenca:

 • a) çështjet nuk janë renditur në mënyrë të rregullt;
 • b) lidhjet e mendimit nuk janë në mënyrë korrekte;
 • c) ide në kundërshtim me njëra-tjetrën;
 • d) ide jokohërente;
 • f) mungesa e koherencës mes fjalëve dhe fjalive;
 • e) mendime jashtë teme;
 • g) stili jo i përshtatshëm me situatën komunikuese;
 • h) kapërcimi i stileve etj.

5. Leksiku dhe kuptimet:

 • a) fjala pa kuptimin e saj të saktë;
 • b) fjalët e tekstit të jenë fjalë të gjuhës shqipe, të regjistruara në fjalor;
 • f) mungesa e koherencës mes fjalëve etj.

6. Sintaksa:

 • a) llojet e fjalive;
 • b) fjalitë pa kuptim;
 • c) përsëritja e fjalive pa kriter;
 • d) ndërpret kuptimin e fjalisë;
 • e) kallëzuesi i papërshtatur me kryefjalën në vetë dhe në numër;
 • f) mungesa e koherencës mes fjalive;
 • g) rendi i fjalëve në fjali;
 • gj) lidhëzat nuk përdoren drejt për të lidhur pjesët e fjalisë etj.

7. Morfologjia:

 • a) mbiemrat nuk përshtaten me emrat;
 • b) format e shumësit e të njëjësit;
 • c) gjinia;
 • d) përemrat nuk janë në formën e duhur;
 • e) mënyrat dhe kohët e foljeve nuk janë në formë të rregullt etj.

8. Gabimet drejtshkrimore:

 • a) fjalët me -r dhe -rr;
 • b) fjalët me -ë dhe pa -ë;
 • c) grupet e zanoreve -ue, -ye, -ie;
 • d) grupet e bashkëtingëlloreve -mb, -nd,-ng, -ngj;
 • e) fjalët bashkë, ndaras apo me vizë nëmes;
 • f) shkronjat e mëdha në emra të përgjithshëm apo të përveçëm;
 • e) ndarja e fjalëve në fund të rreshtit;
 • g) zanorja -e;
 • gj) takimi i dy zanoreve të njëjta;
 • h) apostrofi;
 • j) përdorimi i thonjëzave;
 • k) shkrimi i nyjës së përparme;
 • l) shkrimi i pjesëzave dhe i parafjalëve;
 • y) shkurtimet e emrave të shteteve, institucioneve etj.;
 • x) emrat e popujve;
 • v) emrat e ditëve, javëve, muajve dhe stinëve;
 • s) shkrimi i datave.

9. Shenjat e pikësimit:

 • a) pika;
 • b) presja;
 • c) dy pikat etj.

10. Të tjera: a) ç-q etj.

Shënim. Në fletën e nxënësit (fleta me nr. 1), mësuesi vendos numrin dhe germën përkatëse ku është gabimi. P.sh.: punojn, 8/b. Mbi tëmësuesi vendos nr. 8/b, që përkon me: 8. Gabimet drejtshkrimore: b) fjalët me-ë dhe pa -ë.

Nxënësi shikon numrat  /gabimet në faqen e parë dhe i lidh me rregullat, çështjet në faqen e dytë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Çmimet e letërsisë, Luan Topçiu triumfon me përkthimin e librit “Shtëpia me brisqe rroje”, botuar nga ALBAS

Next Article

Programet orientuese për provimin kombëtar të arsimit bazë

Related Posts