Kriteret e pranimit dhe kuotat për vitin akademik 2017-2018

Kriteret e pranimit dhe kuotat në ciklin e parë të studimeve, për vitin akademik 2017-2018 në Universitetin e Tiranës

Cikli i I-rë i Studimeve në Universitetin e Tiranës

Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti i Ekonomisë

Bachelor në Administrim Biznesi

Kriteret e miratuara

Kuotat e pranimit:

           Kuotat e pranimit për kandidatët brenda vendit: 460 studentë

            Kuota të tjera në nivel universiteti

Bachelor në Ekonomi

Kriteret e miratuara

Kuotat e pranimit:

           Kuotat e pranimit për kandidatët brenda vendit: 110 studentë

            Kuota të tjera në nivel universiteti

Bachelor në Financë

Kriteret e miratuara

Kuotat e pranimit:

           Kuotat e pranimit për kandidatët brenda vendit: 460 studentë

            Kuota të tjera në nivel universiteti

Bachelor në Informatikë Ekonomike

Kriteret e miratuara

Kuotat e pranimit:

           Kuotat e pranimit për kandidatët brenda vendit: 250 studentë

           Kuota të tjera në nivel universiteti

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

Bachelor në Histori

Kriteret e miratuara:

1. Vlerësohet me 80 % të rezultatit përfundimtar mesatarja aritmetike e tre viteve të studimit në shkollën e mesme.

2. Vlerësohet me 20 % të rezultatit përfundimtar mesatarja aritmetike e lëndëve të Maturës Shtetërore.

Kuotat e pranimit:

           Kuotat e pranimit për kandidatët brenda vendit: 180 studentë

Bachelor në Gjeografi

Kriteret e miratuara:

1. Vlerësohet me 80 % të rezultatit përfundimtar mesatarja aritmetike e tre viteve të studimit në shkollën e mesme.

2. Vlerësohet me 20 % të rezultatit përfundimtar mesatarja aritmetike e lëndëve të Maturës Shtetërore.

Kuotat e pranimit:

           Kuotat e pranimit për kandidatët brenda vendit: 180 studentë

Bachelor në Gjuhë-Letërsi

Kriteret e miratuara:

1. Vlerësohet me 80 % të rezultatit përfundimtar mesatarja aritmetike e tre viteve të studimit në shkollën e mesme.

2. Vlerësohet me 20 % të rezultatit përfundimtar mesatarja aritmetike e lëndëve të Maturës Shtetërore.

Kuotat e pranimit:

           Kuotat e pranimit për kandidatët brenda vendit: 180 studentë

Bachelor në Gazetari

Kriteret e miratuara:

1. Vlerësohet me 80 % të rezultatit përfundimtar mesatarja aritmetike e tre viteve të studimit në shkollën e mesme.

2. Vlerësohet me 20 % të rezultatit përfundimtar mesatarja aritmetike e lëndëve të Maturës Shtetërore.

Kuotat e pranimit:

           Kuotat e pranimit për kandidatët brenda vendit: 120 studentë

Bachelor në Arkeologji, me drejtim Arkeologji dhe Trashëgimi kulturore

Kriteret e miratuara:

1. Vlerësohet me 80 % të rezultatit përfundimtar mesatarja aritmetike e tre viteve të studimit në shkollën e mesme.

2. Vlerësohet me 20 % të rezultatit përfundimtar mesatarja aritmetike e lëndëve të Maturës Shtetërore.

Kuotat e pranimit:

           Kuotat e pranimit për kandidatët brenda vendit: 100 studentë

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Bachelor në Gjuhë Angleze

Kriteret e miratuara:

1. Mesatare e thjeshtë e cila rezulton nga mbledhja e notave të tre viteve dhe notave të marra në provimet e maturës shtetërore pjestuar me numrin në total të notave të mbledhura.

Shembull:

Nëse një nxënës në tre vite mësimore ka ndjekur 30 lëndë, pra ka 30 nota, të cilat mblidhen me 5 notat e maturës shtetërore, shuma e dalë nga kjo mbledhje aritmetike pjesëtohet me numrin 35 të notave të mbledhura.

Kuotat e pranimit:

           Kuotat e pranimit për kandidatët brenda vendit: 240 studentë

Bachelor në Gjuhë Frënge

Kriteret e miratuara:

1. Mesatare e thjeshtë e cila rezulton nga mbledhja e notave të tre viteve dhe notave të marra në provimet e maturës shtetërore pjestuar me numrin në total të notave të mbledhura.

Shembull:

Nëse një nxënës në tre vite mësimore ka ndjekur 30 lëndë, pra ka 30 nota, të cilat mblidhen me 5 notat e maturës shtetërore, shuma e dalë nga kjo mbledhje aritmetike pjesëtohet me numrin 35 të notave të mbledhura.

Kuotat e pranimit:

           Kuotat e pranimit për kandidatët brenda vendit: 140 studentë

Bachelor në Gjuhë Gjermane

Kriteret e miratuara:

1. Mesatare e thjeshtë e cila rezulton nga mbledhja e notave të tre viteve dhe notave të marra në provimet e maturës shtetërore pjesëtuar me numrin në total të notave të mbledhura.

Shembull:

Nëse një nxënës në tre vite mësimore ka ndjekur 30 lëndë, pra ka 30 nota, të cilat mblidhen me 5 notat e maturës shtetërore, shuma e dalë nga kjo mbledhje aritmetike pjesëtohet me numrin 35 të notave të mbledhura.

Kuotat e pranimit:

           Kuotat e pranimit për kandidatët brenda vendit: 140 studentë

Bachelor në Gjuhë Italiane

Kriteret e miratuara: 

1. Mesatare e thjeshtë e cila rezulton nga mbledhja e notave të tre viteve dhe notave të marra në provimet e maturës shtetërore pjesëtuar me numrin në total të notave të mbledhura.

Shembull:

Nëse një nxënës në tre vite mësimore ka ndjekur 30 lëndë, pra ka 30 nota, të cilat mblidhen me 5 notat e maturës shtetërore, shuma e dalë nga kjo mbledhje aritmetike pjesëtohet me numrin 35 të notave të mbledhura.

Kuotat e pranimit:

           Kuotat e pranimit për kandidatët brenda vendit: 150 studentë

Bachelor në Gjuhë Greke

Kriteret e miratuara: 

1.Mesatare e thjeshtë e cila rezulton nga mbledhja e notave të tre viteve dhe notave të marra në provimet e maturës shtetërore pjesëtuar me numrin në total të notave të mbledhura.

Shembull:

Nëse një nxënës në tre vite mësimore ka ndjekur 30 lëndë, pra ka 30 nota, të cilat mblidhen me 5 notat e maturës shtetërore, shuma e dalë nga kjo mbledhje aritmetike pjesëtohet me numrin 35 të notave të mbledhura.

Kuotat e pranimit:

           Kuotat e pranimit për kandidatët brenda vendit: 85 studentë

Bachelor në Gjuhë Turke

Kriteret e miratuara:

1.Mesatare e thjeshtë e cila rezulton nga mbledhja e notave të tre viteve dhe notave të marra në provimet e maturës shtetërore pjesëtuar me numrin në total të notave të mbledhura.

Shembull:

Nëse një nxënës në tre vite mësimore ka ndjekur 30 lëndë, pra ka 30 nota, të cilat mblidhen me 5 notat e maturës shtetërore, shuma e dalë nga kjo mbledhje aritmetike pjesëtohet me numrin 35 të notave të mbledhura.

Kuotat e pranimit:

           Kuotat e pranimit për kandidatët brenda vendit: 85 student

Bachelor në Gjuhë Ruse

Kriteret e miratuara: 

1.Mesatare e thjeshtë e cila rezulton nga mbledhja e notave të tre viteve dhe notave të marra në provimet e maturës shtetërore pjesëtuar me numrin në total të notave të mbledhura.

Shembull:

Nëse një nxënës në tre vite mësimore ka ndjekur 30 lëndë, pra ka 30 nota, të cilat mblidhen me 5 notat e maturës shtetërore, shuma e dalë nga kjo mbledhje aritmetike pjesëtohet me numrin 35 të notave të mbledhura.

Kuotat e pranimit:

           Kuotat e pranimit për kandidatët brenda vendit: 85 student

Bachelor në Gjuhë Spanjolle

Kriteret e miratuara: 

1.Mesatare e thjeshtë e cila rezulton nga mbledhja e notave të tre viteve dhe notave të marra në provimet e maturës shtetërore pjesëtuar me numrin në total të notave të mbledhura.

Shembull:

Nëse një nxënës në tre vite mësimore ka ndjekur 30 lëndë, pra ka 30 nota, të cilat mblidhen me 5 notat e maturës shtetërore, shuma e dalë nga kjo mbledhje aritmetike pjesëtohet me numrin 35 të notave të mbledhura.

Kuotat e pranimit:

           Kuotat e pranimit për kandidatët brenda vendit: 95 studentë

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Bachelor në Biologji

Kriteret e miratuara: 

1.Mesatarja e thjeshtë aritmetike e përgjithshme 50% e vlerësimit, e cila përbëhet 25% nga mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm të lartë dhe 25% mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave të provimeve të maturës shtetërore.

2.Nota mesatare e gruplëndëve 50 % e vlerësimit (kurrikula bërthamë). Në gruplëndët përfshihen lëndët me përqindjet përkatëse:

Biologji 30% 

Kimi 10%

Fizikë 5% 

Matematikë 5%

Kuotat e pranimit:

           Kuotat e pranimit për kandidatët brenda vendit: 100 studentë

Bachelor në Bioteknologji

Kriteret e miratuara:

1.Mesatarja e thjeshtë aritmetike e përgjithshme 50% e vlerësimit, e cila përbëhet 25% nga mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm të lartë dhe 25% mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave të provimeve të maturës shtetërore.

2.Nota mesatare e gruplëndëve 50 % e vlerësimit (kurrikula bërthamë). Në gruplëndët përfshihen lëndët me përqindjet përkatëse:

Biologji 20% 

Kimi 10%

Fizikë 10% 

Matematikë 10%

Kuotat e pranimit:

           Kuotat e pranimit për kandidatët brenda vendit: 100 studentë

Bachelor në Kimi

Kriteret e miratuara:

1.Mesatarja e thjeshtë aritmetike e përgjithshme 50% e vlerësimit, e cila përbëhet 25% nga mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm të lartë dhe 25% mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave të provimeve të maturës shtetërore.

2.Nota mesatare e gruplëndëve 50 % e vlerësimit (kurrikula bërthamë). Në gruplëndët përfshihen lëndët me përqindjet përkatëse:

Kimi 20% 

Biologji 10%

Fizikë 10% 

Matematikë 10%

Kuotat e pranimit:

           Kuotat e pranimit për kandidatët brenda vendit: 100 studentë

Bachelor në Kimi Industriale dhe Mjedisore

Kriteret e miratuara:

1.Mesatarja e thjeshtë aritmetike e përgjithshme 50% e vlerësimit, e cila përbëhet 25% nga mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm të lartë dhe 25% mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave të provimeve të maturës shtetërore.

2.Nota mesatare e gruplëndëve 50 % e vlerësimit (kurrikula bërthamë). Në gruplëndët përfshihen lëndët me përqindjet përkatëse:

Kimi 20% 

Biologji 10%

Fizikë 10% 

Matematikë 10%

Kuotat e pranimit:

           Kuotat e pranimit për kandidatët brenda vendit: 100 studentë

Bachelor në Kimi dhe Teknologji Ushqimore

Kriteret e miratuara:

1.Mesatarja e thjeshtë aritmetike e përgjithshme 50% e vlerësimit, e cila përbëhet 25% nga mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm të lartë dhe 25% mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave të provimeve të maturës shtetërore.

2.Nota mesatare e gruplëndëve 50 % e vlerësimit (kurrikula bërthamë). Në gruplëndët përfshihen lëndët me përqindjet përkatëse:

Kimi 20% 

Biologji 10%

Fizikë 10% 

Matematikë 10%

© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë. 

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

20 pika për t'u bërë një mësues më i mirë

Next Article

Si të mposhtim armikun më të madh në jetë: Frikën

Related Posts