Kodi i etikës së mësuesit në Amerikë

Kodi i etikës për mësuesin në Amerikë mbështet në katër parime bazë që lidhen me të drejtat e nxënësve dhe mësuesve. Mësuesi profesionist përpiqet të krijojë një mjedis mësimi të përshtatshëm për të plotësuar potencialin e të gjithë nxënësve.

Mësuesi profesionist përpiqet të krijojë një mjedis mësimi të përshtatshëm për të plotësuar potencialin e të gjithë nxënësve.

Mësuesi profesionist vepron me përpjekje të ndërgjegjshme për të ilustruar standardet më të larta etike.

Mësuesi profesionist pranon me përgjegjësi se çdo fëmijë ka një edukim të pandërprerë pa u bërë greva ose ndonjë taktikë tjetër për ndërprerjen e punës.

PARIMI I: Sjellja etike ndaj nxënësve

Mësuesi profesionist pranon përgjegjësinë personale për të mësuar cilësitë e karakterit të nxënësve që do t’i ndihmojnë ata të vlerësojnë pasojat dhe të pranojnë përgjegjësinë për veprimet dhe zgjedhjet e tyre. Ne fuqimisht afirmojmë prindërit si mësuesit parësorë moralë të fëmijëve të tyre. Megjithatë, ne besojmë se të gjithë mësuesit janë të detyruar të ndihmojnë në nxitjen e virtyteve qytetare si: integriteti, zelli, përgjegjësia, bashkëpunimi, besnikërinë, zbatimin e ligjit, kujdesi për jetën, për të tjerët dhe për veten.

Mësuesi profesionist, duke pranuar pozicionin e tij ose të saj të besimit publik, mat suksesin jo vetëm me përparimin e secilit nxënës drejt realizimit të potencialit të tij personal por edhe si qytetar të komunitetit më të madh të republikës.

1. Mësuesi profesionist merret në mënyrë të konsiderueshme dhe të drejtë me secilin nxënës dhe kërkon të zgjidhë problemet, duke përfshirë disiplina, sipas ligjit dhe politikës së shkollës.

2. Mësuesi profesionist nuk e ekspozon me qëllim nxënësin për keqpërdorim.

3. Mësuesi profesionist nuk zbulon informata konfidenciale për nxënësit përveç nëse kërkohet me ligj.

4. Mësuesi profesionist bën një përpjekje konstruktive për të mbrojtur nxënësin nga kushtet që dëmtojnë mësimin, shëndetin ose sigurinë.

5. Mësuesi profesionist përpiqet të paraqesë faktet pa shtrembërim ose paragjykim personal.

PARIMI II: Sjellja etike drejt praktikave dhe performancës

Mësuesi profesionist merr përgjegjësinë për punën e tij / saj dhe vazhdimisht përpiqet të demonstrojë kompetencë.

Mësuesi profesionist përpiqet të ruajë dinjitetin e profesionit duke respektuar ligjin dhe duke demonstruar integritetin personal.

1. Mësuesi profesionist aplikon, pranon ose cakton një pozitë ose përgjegjësi në bazë të kualifikimeve profesionale dhe i përmbahet kushteve të një kontrate ose takimi.

2. Mësuesi profesionist ruan shëndetin mendor, qëndrueshmërinë fizike dhe kujdesin social të nevojshëm për të kryer detyrat e caktimit profesional.

3. Mësuesi profesionist vazhdon rritjen profesionale.

4. Mësuesi profesionist përputhet me politikat shkollore të shkruara lokale dhe ligjet dhe rregulloret në fuqi që nuk janë në konflikt me këtë kod etike.

5. Mësuesi profesionist nuk paraqet qëllimisht politikat zyrtare të shkollës ose organizatave arsimore dhe i dallon qartë këto pikëpamje nga mendimet e tij personale.

6. Mësuesi profesionist me sinqeritet llogaritet për të gjitha fondet e kryera në ngarkim të tij.

7. Mësuesi profesionist nuk përdor privilegje institucionale ose profesionale për avantazh personal apo partiak.

PARIMI III: Sjellja etike ndaj kolegëve profesionistë

Mësuesi profesionist, duke ilustruar marrëdhëniet etike me kolegët, i jep trajtim të drejtë dhe të barabartë të gjithë anëtarëve të profesionit.

1. Mësuesi profesionist nuk zbulon informacione konfidenciale lidhur me kolegët përveç nëse kërkohet me ligj.

2. Mësuesi profesionist nuk dëshiron të bëjë deklarata të rreme për një koleg ose sistem shkollor.

3. Mësuesi profesionist nuk ndërhyn në lirinë e zgjedhjes së kolegut dhe punon për të eliminuar shtrëngimin që i detyron mësuesit të mbështesin veprimet dhe ideologjitë që shkelin integritetin profesional individual.

PARIMI IV: Sjellja etike ndaj prindërve dhe komunitetit

Mësuesi profesionist zotohet të mbrojë sovranitetin publik mbi edukimin dhe kontrollin privat të arsimit.

Mësuesi profesionist pranon se arsimi cilësor është qëllimi i përbashkët i publikut, bordeve të arsimit dhe mësuesve dhe se një përpjekje bashkëpunuese është thelbësore mes këtyre grupeve për të arritur këtë qëllim.

1. Mësuesi profesionist bën përpjekje të përbashkëta për të komunikuar me prindërit të gjithë informacionin që duhet të zbulohet në interes të nxënësit.

2. Mësuesi profesionist përpiqet të kuptojë dhe respektojë vlerat dhe traditat e kulturave të ndryshme të përfaqësuara në komunitet dhe në klasën e tij.

3. Mësuesi profesionist shfaq një rol pozitiv dhe aktiv në marrëdhëniet shkollore / komunitare.

A.Hoxhaj

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Matematikë XI, plani vjetor dhe planet tremujore (2018-2019)

Next Article

Ireli, vajza e personazheve

Related Posts