Cili është roli i mësuesit?

Të jesh mësues nuk do të thotë vetëm të shpjegosh, mësuesit e sotëm kryejnë disa role njëkohësisht; ata mbajnë rolin e një prindi të dytë, mbajnë qetësi në klasë, janë modeli i nxënësve kur të rriten, janë udhëheqës të nxënësve dhe shumë të tjera.

Pyetja: Cili është roli i mësuesit ?

Përgjigja: Roli i mësuesit është të ndihmojë nxënësit të konkretizojnë konceptet që mësojnë në lëndët shkollore nëpërmjet prezantimeve dhe shpjegimeve në klasë. Gjithashtu mësuesit duhet të përgatisin mësimet, testimet, të takohen me prindërit e nxënësve dhe të bashkëpunojnë me stafin e shkollës. Të jesh mësues nuk do të thotë vetëm të shpjegosh, mësuesit e sotëm kryejnë disa role njëkohësisht; ata mbajnë rolin e një prindi të dytë, mbajnë qetësi në klasë, janë modeli i nxënësve kur të rriten, janë udhëheqës të nxënësve dhe shumë të tjera.

Mësuesit e shkollave fillore kanë një rol kyç në zhvillimin e nxënësve. Sipas disa studimeve të kryera,  vitet e para të shkollës fillore në një farë mënyrë përcaktojnë drejtimin që do të ndjekin nxënësit në të ardhmen.

Benefitet

Është e qartë që roli i mësuesve është më shume se vetëm shpjegimi i orës mësimore, ata duhet të bëhen dhe prindër të dytë për nxënësit. Të marrim si shembull kohën që mësuesit shpenzojnë me nxënësit e tyre. Një nga benefitet e të qenit mësues është modeli që përcjell te nxënësit. Nxënësit të cilët nuk kanë një bërthamë të qëndryeshme familjaredo të përfitojnë një model nga mësuesi. Mësuesit që paraqesin imazhin e besimit dhe të arritjes do të ndihmojnë në përmbushjen e nevojës së një fëmije për një model të mirë pozitiv kur familja mund të mos e japë një të tillë.

Si ndryshon roli i mësuesit

Roli i një mësuesi ndryshon në varësi të klasës ku jep mësim. Roli i një mësuesi në kopshtin e fëmijëve përfshin zhvillimin e shkathtësive që janë të nevojshme për të shkëlqyer dhe për të përparuar në vitin e ardhshëm. Ndërsa roli i një mësuesi në klasat e mesme përfshin dhënien e informacioneve specifike për një temë të caktuar.

Roli i mësuesit në ditët e sotme

Sipas Fondacionit të Arsimit George Lucas, roli i një mësuesi sot është shumë më i ndryshëm nga ajo që ishte dikur. Mësuesit tregonin se çfarë të mësonin dhe se si të mësonin. Pritet që të përdorin të njëjtat metoda për të gjithë nxënësit. Në botën e sotme të arsimit, roli i një mësuesi është i shumanshëm. Detyra e tyre është të këshillojë nxënësit, t’i ndihmojë ata të mësojnë se si të përdorin njohuritë e tyre dhe ta integrojnë atë në jetën e tyre, në mënyrë që ata të jenë anëtarë të vlefshëm të shoqërisë. Mësimdhënësit inkurajohen të përshtaten me secilin nxënës dhe të përpiqen t’i sfidojnë dhe t’i frymëzojnë ata për të mësuar.

Role të tjera të mësuesve

Përveç rolit parësor të planifikimit të orës së mësimit dhe zbatimin e saj në klasë, mësuesit po marrin rolet e tjera në arsim. Ata janë:

 • Duke punuar me politikanët, kolegët dhe anëtarët e komunitetit për të vendosur standarde të qarta dhe të arritshme për nxënësit.
 • Pjesëmarrja në marrjen e vendimeve që ndihmon në trajtimin e problemeve që ndikojnë në mësimnxënien e nxënësve.
 • Mentorimi i mësuesve të rinj dhe marrja e tyre gati për të mësuar të rinjtë e sotëm.

Detyrat e mësuesve

Mësuesit e shkollave fillore zakonisht bëjnë:

 • Plani për temat që mësojnë në lëndë specifike, të tilla si: matematikë, shkencë dhe anglisht.
 • Mësoni të gjitha grupet, ose grupet e vogla, mësimet që ata kanë përgatitur.
 • Vlerësoni dhe rivlerësoni aftësitë e nxënësve (pikat e forta dhe dobësitë).
 • Përgatitni nxënësit për teste të standardizuara.
 • Komunikoni progresin e nxënësve me prindërit.
 • Zhvillimi dhe zbatimi i rregullave të klasës.
 • Mbikëqyr nxënësit gjatë aktiviteteve jashtëshkollore (drekë, shesh lojërash etj.).
 • Kryerja e aktiviteteve në klasë.
 • Ekskursione në terren.

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Paradokse pedagogjike të punës mësimore edukative

Next Article

Planifikimi i temës mësimore: Dallojmë emrat e vendeve

Related Posts